Съгласно Наредбата за задължителна медицинска застраховка на чужденците в  България чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава медицинска застраховка. Тя е задължителна в случаите, когато лицето няма сключена в чужбина застраховка, валидна за територията на РБългария.

Медицинската застраховка за чужденци покрива всички необходими разходи при внезапно, неочаквано, непредвидимо неразположение, болест или злополука, а именно:

  • Разходи за извънболнично лечение и болничен престой – 60 000 лв. лимит на отговорност
  • Разходи за транспортиране / репатриране – до 10 000 лв. лимит на отговорност
  • Смърт вследствие на злополука
  • Разходи за спешно дентално лечение – до 500 лв. лимит на отговорност
  • Застраховката може да бъде сключена от 90 дни до 1 година, съобразно срока на пребиваване в страната.
  • В зависимост от професията и възрастта на застрахованото лице е възможно завишаване на застрахователната премия. 

ПРОМОЦИЯ :   МОЖЕТЕ ДА СКЛЮЧИТЕ ВАШАТА ЗАСТРАХОВКА САМО ЗА  159,12 ЛЕВА

 

Health insurance for foreigners staying in the Republic of Bulgaria

A foreigner who enters in the Bulgaria or passes transit through its territory, depending on the purpose of the travelling, shall hold a medical insurance. It is compulsory  in the cases when the person hasn’t got a valid foreign insurance for the territory of Bulgaria.

The medical insurance for foreigners covers all expenditures caused by sudden, unexpected, unpredictable ailment, illness or accident, namely:

  • Expenditures for outpatient treatment and hospitalization – 60 000 BGN limit of liability
  • Transportation / repatriation expenditures – up to 10 000 BGN limit of liability
  • Emergency dental treatment expenditures – up to 500 BGN limit of liability

The medical insurance limit of liability conforms to all legal requirements and regulations in the country.

The insurance can be concluded for a period of 90 days to one year, depending on the stay in the country.

Depending on the age and profession of the insured person there could be an increase in the insurance premium. Discounts apply for group insurances