Медицинската застраховка при пътуване в чужбина Ви осигурява сигурност и защита срешу незначителна сума , в случай на злополука или внезапно заболяване,  при изгубен багаж или потребност от правна защита по време на пътуване. 

 Могат да бъдат застраховани български и чуждестранни  лица. Застрахованите лица, които не са български граждани не ползват застрахователно покритие по тази застраховка, в случай, че застрахователното събитие настъпи на територията на държавата, за която имат валидна здравна осигуровка и/или застраховка

Застраховката осигурява 24-часова помощ в целия свят със съдействието на Асистираща компания  и покрива следните рискове:

Mедицински разноски – покрива разходите в случай на злополука или акутно заболяване, болнично  лечение, разноски за спешно зъболечение и хоспитализация .

Медицинско репатриране – покрива разходите за транспортиране на застрахованото лице в Република България вследствие на проведено лечение в чужбина, за продължаване на лечението на територията на България.

Репатриране на тленни останки – покрива разходите по транспортиране на тленните останки на застрахованото лице на територията на България

Гражданска отговорност към трети лиц

Злополука –  смърт и трайна нетрудоспособност  вследствие на злополук

 Разходи за правна защитa

 Загуба / кражба / повреда на личен багаж или лична картa

 Спасителни разноски

 Дневни пари за болничен престой .

Премията  на застраховката е в зависимост от размера на избраното застрахователно покритие, включените застрахователни рискове, възраст на застрахованите ,срока на застраховката и дестинацията.

Срокът на застраховката може да бъде от 1  до 365 дни по желание на застрахования. При многократни пътувания в рамките на една година, застрахователното покритие за всяко едно пътуване е в рамките на 30 /тридесет/ дни (90 /деветдесет/ дни , считано от датата на пресичане на границата на Република България при тръгване, до датата на пресичане на границата при завръщане.

Застрахователната сума трябва да е съобразена със страната/ите  в които ще пътувате , за да може при събитие да сте защитени съобразено със стандарта в съответната държава.
Застраховката се сключва както за пътувания за определен срок, така и за хора често пътуващи по работа в чужбина.

Здравната карта ви гарантира лечение съгласно здравните пътеки съгласно националния здравноосигурителен  договор.