Общи условия за предоставяне на застрахователно посредническа услуга от разстояние

По  настоящите общи условия застрахователен брокер ВАРНА БРОКЕР  2023 ЕООД, наричан за краткост брокер, предоставя застрахователно посредническа услуга от разстояние чрез страницата www.varnabroker.com, наричана за краткост страницата,  на физически и юридически лица, наричани за краткост потребители или клиенти.

С тези общи условия се регулират отношенията между ВАРНА БРОКЕР  2023 ЕООД и потребителите, които чрез използването на сайта www.varnabroker.com в реално време възлагат чрез електронна поръчка на ВАРНА БРОКЕР  2023 ЕООД в качеството му на застрахователен брокер да сключи от тяхно име и за тяхна сметка застрахователен договор за застраховане на техните интереси срещу възнаграждение, което се включва в застрахователната премия и се дължи от застрахователя.

I. Кои сме ние

1.ВАРНА БРОКЕР  2023 ЕООД  е лицензиран застрахователен брокер, вписан в Търговски регистър с ЕИК 207269763 и предмет на дейност застрахователно  посредничество, със седалище и адрес на управление гр. Варна,ул.Дубровник 4 , вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор с Удостоверение за регистрация по чл. 160 от КЗ №873-ЗБ//09.05.2023г Комисията за финансов надзор е държавният орган, упражняващ надзор върху дейността на застрахователните брокери, с адрес гр. София, ул. „Будапеща” №16. Адресите на офисите ни са посочени на този уебсайт в меню Контакти.

ВАРНА БРОКЕР  2023 ЕООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застрахователно дружество, както и гласовете в общото събрание на съдружниците и дяловете от капитала на “.ВАРНА БРОКЕР  2023 ЕООД не се притежават или контролират от застраховател. 

II. ПОНЯТИЯ

Уеб страница, страница: обособено място в световната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL), намираща се на следния адрес в интернет- www.varnabroker.com, съдържащо файлове и информация, относно услугата предоставяна от брокера.

Потребител: всяко лице посещаващо или ползващо услугата, предлагана през страницата  www.varnabroker.com

Електронна поща на брокера: локация за доставка на електронни съобщения с адрес officе@varnabroker.com Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Въпросник: Съвкупност от въпроси, насочени към идентификация на обекта на застраховане, рисковия профил на обекта и/ или  застрахованото лице.

Поръчка: Възлагане от страна на потребителя към брокера за сключване на застрахователен договор

Потвърждение на поръчката: Съобщение до потребителя от страна на брокера, с което брокерът приема да извърши възложените му действия за сключване на застрахователен договор.

Изпълнение на услугата: Сключване на застрахователен договор

Полица: Договор за застраховка.

III. УСЛУГА

5. Същност на услугата. Предлагани видове застраховки.

5.1.  Посредством уеб страницата www.varnabroker.com брокерът предлага сключване на задължителните застраховки: „Гражданска отговорност на автомобилистите” , „Автоасатанс” 

 5.2    ВАРНА БРОКЕР  2023 ЕООД. предлага възможност за изпращане на електронна поръчка и за доброволни  имуществена застраховка и застраховка „Автокаско” на посочените в меню „Онлайн калкулатор” за Имуществени застраховки  и застраховка Автокаско в избрано от потребителя Застрахователно Дружество. Брокерът предлага  други доброволни застраховки посочени на www.varnabroker.com.

ВАРНА БРОКЕР  2023 ЕООД  събира лични данни (като име, адрес, телефон, e-mail и други) само, в случай че същите са доброволно предоставени от потребителите на уебсайта във връзка с подаването на електронна поръчка за сключване на застраховка. Личните данни могат да бъдат използвани от ВАРНА БРОКЕР  2023 ЕООД за директен маркетинг чрез изпращането на допълнителна информация за услугите, предоставяни от ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ БРОКЕР и всякакви отстъпки и промоции, организирани самостоятелно или съвместно с трети лица, за което потребителят предоставя изричното си съгласие с подаване на електронната поръчка през сайта.  Всякакви лични данни, предоставени доброволно от потребителите при използването на уебсайта, ще се използват само за целите, за които са предоставени и в съответствие с приложимото българско законодателство и със законодателството на Европейския съюз.

ВАРНА БРОКЕР  2023 ЕООД  няма право да предоставя лични данни на потребители на уебсайта на трети лица, с изключение на  застрахователните дружества, които издават поръчаните чрез уебсайта полици, без изричното съгласие за това от страна на лицето, предоставило личните данни. В някои случаи, когато трети лица предоставят услуги, във връзка с поддържането на уебсайта, същите могат да получат достъп до личните данни на потребителите, само за целите на поддръжката му. ВАРНА БРОКЕР  2023 ЕООД  се задължава да предприеме всякакви мерки за защита на личните данни на потребителите на уебсайта в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Предоставената информация може да бъде използвана само с цел подобряване на услугите на уебсайта. Лични данни не могат да бъдат разкривани при събиране на такъв тип информация. IP адресите могат да се използват за идентифициране на потребителите на уебсайта само в случай на неизпълнение на настоящите Условия или когато е застрашено съдържанието на уебсайта или други потребители.

6. Цена на услугата

6.1. Цената на предлаганите задължителни застраховки се определя по тарифните условия на застрахователя и зависят от вида на превозното средство, срока за който се сключва застраховката и начина на използване на превозното средство за всеки отделен случай. Точната цена,  и разходите за доставка на застрахователната полица и съпътствуващите я документи, може да бъде проверена след коректно попълване на необходимите данни във въпросника за оферта на съответния вид застраховка и преди да потвърдите окончателно желанието си да закупите застраховката.

6.2 Услугата по застрахователно посредничество се предоставя безплатно. Потребителят не дължи каквито и да е други комисионни, такси или разходи, извън премията по полицата, определена по тарифите на застрахователя.

6.3. Брокерът може да предостави на потребителя допълнителни ценови бонуси за своя сметка.

Информацията на  сайта се актуализира от ВАРНА БРОКЕР  2023 ЕООД своевременно при промяна на тарифите на застрахователните дружества, така че определената чрез въпросника за онлайн застраховане цена да бъде актуална по възможност във всеки един момент.

7. Плащане

Поръчаните чрез уебсайта застраховки и вноски се заплащат в брой на куриера, при доставка на  полицата или вноската, през уеб-портала за електронни услуги и разплащания www.easypay.bg или онлайн с банкова карта. Заявката за издаване на квитанция за плащане на поредна вноска се извършва на интернет адрес www.varnabroker.com от Контакти .Поредна вноска може да бъде платена онлайн и във офис на „ВАРНА БРОКЕР  2023 ЕООД

При необходимост на връщане на сума заплатена с банкова карта ,сумата ще бъде възстановена само по картата,с която е направена транзакцията.

8. Изисквания към потребителите на услугата

Продуктите и услугите, предлагани чрез този уебсайт са предназначени за Местни физически лица, които са пълнолетни, дееспособни и не са поставени под запрещение и Юридически лица, регистрирани по Търговския закон на Република България  и ще уведомите  „ВАРНА БРОКЕР  2023 ЕООД ,  ако престанете да бъдете такова

9. Сключване на договор с ВАРНА БРОКЕР  2023 ЕООД

Чрез използването на Менюто за онлайн застраховане, Вие сключвате договор за предоставяне на финансова услуга от разстояние с ВАРНА БРОКЕР  2023 ЕООД съгласно Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние. По силата на този договор Вие възлагате на ВАРНА БРОКЕР  2023 ЕООД да сключи от Ваше име и за Ваша сметка договор за застраховка при условия и със застрахователна компания, която Вие сте избрали, използвайки сайта. За сключването на договора с Дружеството не се изисква регистрация на потребителя за използване на сайта и подаването на електронна поръчка.

Договорът се счита сключен от датата на подаване на електронна поръчка от Вас за доставка на застраховка чрез този уебсайт. Договорът се сключва за конкретна подадена от Вас поръчка и се прекратява с изпълнението на задължението на Брокера да Ви достави застрахователната полица, квитанции, стикери и всички съпътстващи полицата документи и заплащане на цената й (дължимата премия) от Ваша страна. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Като потребител на услугата, предлагана чрез този сайт, Вие се задължавате да предоставите пълна, вярна и точна информация при попълване на данните в електронната поръчка за избрания от Вас продукт ,да избере застрахователното дружество, с което да бъде сключена избраната от него застраховка, и декларирате, че сте уведомен, че от това зависи валидността и действието на сключения чрез посредническата услуга, предоставяна от Дружеството застрахователен договор.Потребителят на сайта е длъжен да предостави коректно и точно личните си данни или данните на дружеството, чиито интереси са предмет на застраховане, въз основа на които Дружеството може да извърши идентификация съгласно вътрешните си правила по ЗМСИП. 

Потребителя има право да се откаже от сключения договор на основание чл. 12 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, като изпрати уведомление за желанието си за отказ, съдържащо номера на поръчката по електронната поща на брокера. . Срокът за упражняване на правото на отказ е до изпълнението на поръчката, но не повече 14 дни от датата на потвърждение на първата поръчката. За прекратяване на сключен с посредничеството на брокера застрахователен договор, за който поръчката е изпълнена, потребителя следва да се обърне към застрахователната компания с която е сключен договора. При упражняване на правото си на отказ потребителят е длъжен да възстанови на брокера пълния размер на куриерската услуга за доставка. Размерът се посочва в детайлната информация за всяка изпратена поръчка.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БРОКЕРА

Брокерът е длъжен да консултира потребителя при сключване на различните застрахователни договори и да администрира сключването им.Брокерът е длъжен да следи за сроковете на плащане и подновяване на сключените през страницата застрахователни договори.Брокерът може да изпраща напомнящи съобщения за предстоящи плащания или изтичане на срока на сключени полици до електронната поща на потребителя.Брокерът има право  временно да преустанови или ограничи  страницата или части от нея,във връзка със отстраняване на повреда.

СИГУРНОСТ

Достъпът до  www.varnabroker.com се осъществява с цифров сертификат, Брокерът предприема необходимите предпазни мерки за защита на информацията на своите потребителите. Цялата информация, която обменяте с Брокера , е криптирана и се осъществява по SSLпротокол. 

ЛИЧНИ ДАННИ 

ВАРНА БРОКЕР  2023 ЕООД  е  администратор на лични данни   За целите на сключване и администриране  на застраховки брокерът събира  и обработва лични данни (като име, адрес, телефон, e-mail и други) само, в случай че същите са доброволно предоставени от потребителите на уебсайта във връзка с подаването на електронна поръчка за закупуване на застраховка онлайн .ВАРНА БРОКЕР  2023 ЕООДняма право да предоставя лични данни на потребители на уебстраницата на трети лица, с изключение на застрахователните дружества, които издават поръчаните чрез уебстраницата полици,

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Брокерът не носи отговорност за актуалността, пълнотата, точността, надеждността и приложимостта на публикуваната или предоставяна информация чрез страницата.  Брокерът не носи отговорност за допуснати грешки, непълноти, загуба или промяна на информация на страницата. Брокерът не носи отговорност за достъпността или наличността на страницата за потребителите в интернет.ВАРНА БРОКЕР  2023 ЕООД има правото по всяко време без ограничение и без предизвестие да променя съдържанието на този уебсайт и на тези Условия за ползване или да ограничава или прекратява достъпа на потребителите до него. Всяко изменение на тези Условия ще бъде обявявано на този уебсайт и продължавайки да използвате уебсайта след обявяването на такава промяна, Вие потвърждавате, че сте съгласни да бъдете обвързани от така променените Условия за ползване

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

За изплащане на обезщетения за имуществени и неимуществени вреди вследствие на смърт или телесни увреждания, при пътнотранспортни произшествия, причинени от неидентифицирано моторно превозно средство или при които виновното лице, които нямат сключена застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите или задължителна застраховка Злополука на пътниците, съществува Гаранционен фонд.Гаранционния фонд е юридическо лице със седалище в София ул. Граф Игнатиев 2, ет.4, тел. 02/980 30 49; 02/ 980 66 72, e-mail: GF@insfund-bg.orgЕ-мейл адресът e защитен от спам ботове. , www.guaranteefund.bg. За повече информация потребителят следва да се обърне към Гаранционния фонд на посочените по- горе телефони. 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Всички договори, сключени на базата на настоящите общи условия се подчиняват на и се тълкуват в съответствие със законите на Република България.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 Настоящите общи условия могат да бъдат едностранно променяни от брокера. За всяка промяна брокерът уведомява потребителя чрез публикуване на съобщение на страницата.