Застраховка “Защитена фамилия”

осигурява застрахователно покритие на движимо и недвижимо имущество на физически лица.

Застраховката покрива щети на собствени, наети или държани на друго правно основание имущества, както следва:

·         Недвижими имущества – апартамент или къща , постоянно обитаеми

·         Движими имущества – общо обзавеждане, битови електроуреди, аудиовизуална и електронна техника,лични и други вещи, използвани в домакинството.

   Клауза А – Пожар и последиците от гасенето му, мълния, експлозия и имплозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;

Клауза Б – Буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води, морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, градушка, падане на лавина;

  Клауза Д – Авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, късо съединение и токов удар, удар от пътно превозно средство или животно, увреждане на имущество по време на транспортирането му от един адрес на друг със собствен или нает транспорт;

  Клауза В – Вандализъм, включително злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия.

Клауза З – Земетресение;

·         Клауза К – Кражба чрез взлом;

·         Клауза Н – Загуба на доход от наем;

·         Клауза О – Гражданска отговорност на Застрахования, възникнала вследствие проявление на покрит по полицата риск;

·         Клауза Х – Разходи за алтернативно настаняване;

·         Клауза С – Чупене на стъкла и витрини;

·         Клауза Ж – Злополука – покриват се рисковете “смърт, временна или трайна загуба на трудоспособност на член от семейството вследствие злополука”.

·  Застраховката се сключва на база първи риск – изплаща се пълния размер на вредата до размера на избрания лимит. Не се изисква опис на застрахованото срещу кражба чрез взлом  движимо имущество, ако избраният лимит за този риск е до 6 000 лв. Не се прилага самоучастие по застраховката.