ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

На застрахователен брокер ВАРНА БРОКЕР 2023 ЕООД

 

Настоящата политика за защита на личните данни на ВАРНА БРОКЕР 2023 ЕООД  /застрахователния брокер/ се прилага и основава на изискванията и принципи за защита на личните данни приети с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Регламент (ЕС) 2016/679 или Общ регламент относно защита на данните).

ВАРНА БРОКЕР 2023 ЕООД запазва правото си периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика , за да отразява всички изменения на начина, по който обработва личните Ви данни или измененията на законовите изисквания. Като в случай на изменения, ВАРНА БРОКЕР 2023 ЕООД публикува актуализирана версия на Политиката за прозрачност на уебсайт varnabroker.com и поради което, любезно молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

 

ВАРНА БРОКЕР 2023 ЕООД  е лицензиран застрахователен брокер с Удостоверение от КФН № 873-3Б/2023 г. вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 207269763  и адрес на управление  : гр. Варна  , ул.Дубровник  4  , и е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

и адрес за кореспонденция : гр. Варна  , бул. Владислав Варненчик 184

ел.поща office@varnabroker.com

Интернет страница : www.varnabroker.com

С отговорник за защита на личните данни можете да се свържете на  :

Ел. поща: office@varnabroker.com

Тел: +359 888 722 023

1. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ:

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Обработване означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Регистър с лични данни означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип.

Администратор е всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на Република България, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в правото на Република България;

Субект на данни - е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация, представляваща лични данни пряко или непряко;

ВАРНА БРОКЕР 2023 ЕООД признава неприкосновеността на личността на физическите лица и полага усилия за защита срещу неправомерното обработване на личните данни на физическите лица. В съответствие с действащото законодателство застрахователния брокер прилага съответните техническите и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица.

2. ЦЕЛ НА ПОЛИТИКАТА:

Тази политика за защита на личните данни на ВАРНА БРОКЕР 2023 ЕООД има за цел да информира физическите лица за целите и основанията за обработване на личните данни, правата на субектите на данните, категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, задължителния или доброволен характер на предоставяне на данните, информацията за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.

 3. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ВАРНА БРОКЕР 2023 ЕООД   като администратор на лични данни обработва лични данни по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и/или организационни мерки при спазване на следните принципи:

 ▪ Законосъобразно, добросъвестно и прозрачно по отношение на субекта на данните обработване на личните данни

 ▪ Данните се събират за конкретни, легитимни цели и не се обработват по начин, несъвместим с тези цели („целесъобразност при обработване на личните данни и ограничение на целите“)

▪ Пропорционалност и ограничение на обработване на личните данни във връзка с целите, за които се обработват данните

 ▪ Точност и актуалност на обработване на лични данни.

▪ Ограничение на съхранението за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни

▪ Обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки

4. ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

ВАРНА БРОКЕР 2023 ЕООД обработва лични данни само ако и доколкото е приложимо поне едно от следните условия:

▪ обработването е необходимо за изпълнение на договор със застрахователния брокер, по който субектът на данните е страна или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.

▪ обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо застрахователния брокер в качеството й на администратор на лични данни.

▪ субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели. В случаите, когато личните данни се обработват единствено на основание дадено съгласие, субектът на данни има правото да оттегли съгласието си по всяко време. ВАРНА БРОКЕР 2023 ЕООД  обработва личните данни самостоятелно или чрез възлагане на обработващи данните при спазване на Закона за защита на лични данни и Общия регламент за защита на личните данни.

▪ Данни на служители, във връзка с изпълнение на търговската дейност на дружеството

 5. ОГРАНИЧЕНА ОБРАБОТКА Застрахователния брокер, като администратор не обработва лични данни разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическото лице, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице, освен ако субектът на данни е дал своето изрично съгласие за обработването на тези лични данни за една или повече конкретни цели.

За някой застраховки, са необходими данни за здравословното състояние, които се обработват в съответствие със Закона защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни. Данните се изискват съгласно разпоредбите на Кодекса на застраховането.

6. ЦЕЛ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ВАРНА БРОКЕР 2023 EООД  като лицензиран застрахователен брокер обработва лични данни с цел предоставяне на застрахователно посредничество в съответствие с Кодекса на застраховането. Предоставянето на лични данни от лицата е доброволно.

Ние може да използваме вашите лични данни за следните цели:

1.Да ви предоставим услугите ни , свързани със застрахователно посредничество ,които извършваме и сте поискали ;

2, Да ви предоставим информация за тези услуги по каналите за комуникация , която сте избрали

3.Да осъществяваме връзка с вас, когато сте ни задали въпрос или отправили искане за оферта за услуга

4. Да извършваме дейността си съобразно приложимото законодателство и професионалните норми и правила, като отговаряме на искания на местни или чужди регулаторни, държавни или съдебни органи.

Защита на нашите законни интереси

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:

 • мерки за защита на уебсайта на ВАРНА БРОКЕР 2023 ЕООД срещу кибератаки;
 • мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
 • мерки за управление на различни други рискове.

Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

Колко време пазим Вашите лични данни?

Ние имаме вътрешна политика ,която определя колко дълго съхраняваме личните ви данни. Личните данни на субектите се съхраняват по време на действието на договорните ни отношения и в законоустановения срок от 5 години след прекратяването им, съгласно изискванията на приложимите специални закони.

7. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ

ВАРНА БРОКЕР 2023 ЕООД  събира следните типове лични данни:

▪ Лични данни за идентификация – имена, ЕГН,  телефонен номер, имейл адрес, материална стойност на застрахованото имущество. Тези данни са необходими за да изпълним изискванията на Кодекса на застраховането и Закона за мерките срещу изпиране на пари, които изискват от нас да ви идентифицираме. Също така данните са необходими за сключване на застрахователна полица.

 ▪ Данни за вашия социално обществен статус – за някой видове застраховки се изискват данни свързани със семейно положение и социално обществен статус за да могат да бъдат определени клиентските потребности в съответствие с Кодекса на застраховането.

▪ Специални категории лични данни – за някой видове застраховки, като „Здравна“ е необходима информация за здравословно ви състояние. Ако предоставите такава, ние ще я обработваме изцяло съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 на ЕС.

▪ За целите  на управлението  на човешки ресурси обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители: данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон.

Ние не събираме и не обработваме чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните

В нашия уебсайт можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките .

Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на  стандарти, включително използване на система за криптиране. Ние изискваме от нашите доставчици и партньори, които имат достъп до вашите лични данни да използват подходящи мерки, с които да осигурят защитата и поверителността на личните ви данни

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

 

8. РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

ВАРНА БРОКЕР 2023 ЕООД  може да разкрие лични данни на:

 ▪ Държавни органи, които имат законово основание да получават лични данни служба по трудова медицина, НАП, ГД Инспекция по труда и други публични органи

 ▪ Застрахователи на които личните данни са необходими във връзка с пред договорни отношения или изпълнения на законови изисквани

▪ Доставчици на информационни системи, куриери и други, които са нужни за функциониране на процесите и обслужването

▪ Доставчици на платежни/банкови услуги

▪ В случаите, когато е необходимо за защита на законните ни интереси, може да разкрием определени лични данни на публични органи.

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни, когато има такъв, се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

Към кои държави предаваме Вашите лични данни?

Понастоящем ние съхраняваме и обработваме личните Ви данни само в България.

 

9.ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие в качеството си на субект на лични данни имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от ВАРНА БРОКЕР 2023 ЕООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от ВАРНА БРОКЕР 2023 ЕООД  личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от ВАРНА БРОКЕР 2023 ЕООД  да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от ВАРНА БРОКЕР 2023 ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглил своето съгласие;
 • когато сте възразил срещу обработването,
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от ВАРНА БРОКЕР 2023 ЕООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Такси. Ние няма да налагаме такса за упражняване на каквито и да е права по отношение на Вашите лични данни, освен когато искането Ви за достъп до информация е без основание, многократно или излишно се повтаря, в който случай ще таксуваме разумна сума. Ще Ви информираме за евентуални приложими такси, преди да разгледаме искането Ви.

Срок за отговор. Ние планираме да отговаряме на всички валидни искания в рамките на един месец, освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца. Ще ви уведомим дали ще имаме нужда от повече от един месец. Възможно е да ви помолим да ни кажете какво точно желаете да получите или за какво се тревожите. Така вие ще ни помогнете да действаме по-бързо и да съкратим времето за отговор на Вашето искане.

Права на трети страни. Няма да е необходимо да отговаряме на искане, ако то засяга по отрицателен начин правата и свободите на други субекти на данни.

10.РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ВАРНА БРОКЕР 2023 ЕООД  може да разкрива лични данни на следните категории лица:

▪ Лицата, за които се отнасят данните, а именно: които са страни по застрахователни и/или други търговски сделки и договорни отношения със застрахователния брокер;

 ▪ Лица, които имат право на достъп до лични данни по силата на закон или други нормативен акт;

 ▪ Лица, за които правото произтича по силата на договор, сключен със застрахователния брокер.

11. Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп, като отправите искане на посочените контактни данни на ВАРНА БРОКЕР 2023 ЕООД или директно на посочените контактни данни на Отговорник по защита на данните .

Удостоверяване на самоличността: Ние подхождаме сериозно към поверителността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради тази причина Ви молим да ни изпратите Вашите искания относно тези записи като използвате адреса на електронната Ви поща, посочен във Вашата заявка в платформата на ВАРНА БРОКЕР 2023 ЕООД.

Застрахователния брокер предоставя отговор на заявителя като се съобразява с предпочитаната от заявителя форма на предоставяне на информация/устно или писмено- на хартиен носител или по електронен път

12. Право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез ВАРНА БРОКЕР 2023 ЕООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на ВАРНА БРОКЕР 2023 ЕООД или директно на Отговорник по защита на данните: office@varnabroker.com

Можете да прочетете повече за това как и защо използваме вашите данни тук: varnabroker.com